บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศอย่างถูกต้องรวดเร็วและง่ายดายด้วยตัวของคุณเอง
The world of fast and easy to do TAS 19.

Digital Actuarial Valuation of Employee Benefits

คำนวณผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefits) และการประเมินเงินสำรองชดเชยการเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย (Legal Severance Payment Plan) ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงรายแรกของประเทศไทย

Professional

ระบบการคำนวณที่พัฒนาขึ้นตามหลักการและมาตรฐานสูงสุดของคณิตศาสตร์ประกันภัย

Faster

ธุรกิจของคุณควรได้รับการบริการที่รวดเร็ว เพราะการรอคือเวลาที่เสียไป

Save Cost

ราคาที่สมเหตุสมผล คุ้มค่ากับความถูกต้องและแม่นยำในเวลาอันรวดเร็ว
TAS19 Employee Benefit บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ให้บริการ Actuarial Service โดย Actuarial Consultant เพื่อวางแผน Pension Fund ในการประเมินเงินสำรองและค่าใช้จ่ายของพนักงานจนเกษียณอายุ
รับคำนวณผลประโยชน์พนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตารางมรณะใหม่ 2560 และกฎหมายแรงงานใหม่ที่คาดว่าจะประกาศใช้เร็วๆนี้ ที่เพิ่มผลประโยชน์พนักงานที่มีอายุงาน 20 ปี ขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชย 400 วัน

Self Service - TAS 19 Actuarial Valuation

for SME & Non- Publicly Accountable Entities (NPAEs)

Self Service - TAS 19 Actuarial Valuation

TFRS for SME - TAS 19 for SME

เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ TFRS for SMEs ให้บริษัทของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ บริษัทที่ได้รับผลกระทบจะต้องทำการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน TAS 19 ให้ทันปิดงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อใช้เป็นต้นงวด 1 มกราคม 2560 ตามที่มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมจะเริ่มบังคับใช้

เตรียมตัวให้พร้อม คุณสามารถทำเองได้ง่ายๆ ตั้งแต่วันนี้ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

เตรียมข้อมูลพนักงานรายบุคคลและข้อมูลทางสถิติ

Upload ข้อมูลพนักงานเข้าสู่ระบบ

กรอกข้อมูลทางสถิติ

ระบบจะคำนวณและออกรายงานผลประโยชน์พนักงาน TAS 19 ให้ทันที

Full Service - TAS 19 Actuarial Valuation

for Listed Company in SET and mai & Publicly Accountable Entities (PAEs)

Data Preparation
คุณเตรียมข้อมูลพนักงาน
Data Cleansing
เราวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ
TAS 19 Actuarial Valuation
เราคำนวณและออกรายงาน
คุณได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์

Qualified Signing Actuary

รับรองผลการคำนวณโดย Fellow Member of the Society of Actuaries, (FSA) สหรัฐอเมริกา

100% Passing Rate

รับประกันตรวจสอบบัญชีผ่าน ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและมาตรฐานการบัญชี

Accordance with TAS 19

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ TAS 19 / IAS 19 ฉบับล่าสุด