Frequently Asked Questions

ทำไมต้องทำ TAS 19 / IAS 19 ทั้งที่ไม่เคยทำมาก่อน?

เนื่องจากเป็นการยกระดับมาตรฐานรายงานทางการเงินสู่ระดับสากล และสอดคล้องกับกลุ่มประเทศใน ASEAN Economic Community (AEC) ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้กิจการของท่านมีศักยภาพในการแข่งขันและน่าลงทุนมากยิ่งขึ้น ตามการปรับปรุงรูปแบบมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (Thai Financial Reporting Standards - TFRSs) โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับกิจการทุกประเภท

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำ TAS 19 / IAS 19 มีอะไรบ้าง?

ข้อมูลส่วนตัวรายคนของพนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งประกอบไปด้วย แผนกหรือหน่วยงาน หรือ Cost center ที่พนักงานสังกัดอยู่, รหัสพนักงาน, เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยงหรือเงินพิเศษ (ถ้ามี), เพศ, วันเกิด, วันที่เริ่มงาน, วันที่เกษียณอายุ, อายุเกษียณ และข้อมูลทางสถิติเช่น อัตราการขึ้นเงินเดือน และอัตราการลาออก เป็นต้น

Self Service TAS 19 / IAS 19 ทำได้เองจริงหรือ?

ได้อย่างแน่นอน เนื่องจากเราได้ออกแบบและพัฒนาระบบมาเฉพาะเพื่อให้กิจการ SMEs และ NPAEs สามารถทำรายงานผลประโยชน์พนักงานได้เองโดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ทั้งนี้เราจะมีคู่มือการใช้งานพร้อมทั้งการอธิบายการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและการแนะนำการใช้สมมติฐานการคำนวณที่เหมาะสมให้อีกด้วย

ข้อมูลที่ใช้ทำ TAS 19 / IAS 19 จะถูกเปิดเผยหรือไม่?

เราเข้าใจความสำคัญในการรักษาข้อมูลและความลับของท่านเป็นอย่างดี เราเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญ (Professional firm) ซึ่งมีระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดในเรื่องของการรักษาข้อมูลความลับ ข้อมูลที่ได้รับจะถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการภายใต้การบริการของเราเท่านั้น ซึ่งข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอันขาด

หากคุณยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามเราได้ตลอดเวลา