Frequently Asked Questions

ทำไมต้องทำ TAS 19 / IAS 19 ทั้งที่ไม่เคยทำมาก่อน

เนื่องจากเป็นการยกระดับมาตรฐานรายงานทางการเงินสู่ระดับสากล และสอดคล้องกับกลุ่มประเทศใน ASEAN Economic Community (AEC) ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้กิจการของท่านมีศักยภาพในการแข่งขันและน่าลงทุนมากยิ่งขึ้น ตามการปรับปรุงรูปแบบมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (Thai Financial Reporting Standards - TFRSs) โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับกิจการทุกประเภท

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำ TAS 19 / IAS 19 มีอะไรบ้าง

ข้อมูลส่วนตัวรายคนของพนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งประกอบไปด้วย แผนกหรือหน่วยงาน หรือ Cost center ที่พนักงานสังกัดอยู่, รหัสพนักงาน, เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยงหรือเงินพิเศษ (ถ้ามี), เพศ, วันเกิด, วันที่เริ่มงาน, วันที่เกษียณอายุ, อายุเกษียณ และข้อมูลทางสถิติเช่น อัตราการขึ้นเงินเดือน และอัตราการลาออก เป็นต้น

เป็น SMEs, NPAEs มาตรฐานยังไม่บังคับต้องทำไหม

ทำหรือไม่ทำก็ได้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการหลายที่เป็น SMEs, NPAEs เริ่มให้ความสำคัญในการคำนวณเงินสำรองเกษียณอายุให้พนักงาน ตามที่กฎหมายแรงงานได้ประกาศว่าเกษียณเท่ากับเลิกจ้าง ทำให้ผู้บริหารให้ความสำคัญในการสำรองเงินเกษียณมากขึ้น ในหลายๆ บริษัทแม้จะยังไม่นำไปใช้ในงบและบันทึกบัญชีแต่ต้องการคำนวณเพื่อได้รู้ว่ายอดเป็นเท่าไหร่ได้เตรียมตัวทัน

ข้อมูลที่ใช้ทำ TAS 19 / IAS 19 จะถูกเปิดเผยหรือไม่

เราเข้าใจความสำคัญในการรักษาข้อมูลและความลับของท่านเป็นอย่างดี เรามีระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดในเรื่องของการรักษาข้อมูลความลับ ข้อมูลที่ได้รับจะถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการภายใต้การบริการของเราเท่านั้น ซึ่งข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอันขาด

หากคุณยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามเราได้ตลอดเวลา